Privacyverklaring Medical Team Twente                                                        

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Medical Team Twente geleverde producten en diensten.

Medical Team Twente, gevestigd op de Edisonstraat 60 te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medical Team Twente verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Medical Team Twente van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Medical Team Twente in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mail adres
 • Bankgegevens

Verwerkt Medical Team Twente ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Medical Team Twente verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens in het kader van de bestellingen op de website.

In het kader van de EHBO dienstverlening worden gezondheidsgegevens verwerkt deze worden niet digitaal verwerkt en alleen gebruikt om de medische dienstverlening goed te laten verlopen.

Gegevens die verwerkt worden zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast) inclusief telefoonnummer eerste contactpersoon
 • Medische voorgeschiedenis zover relevant voor verdere medische behandeling
 • Uitgevoerde eerste hulp door onze hulpverleners

Deze gegevens kunnen met toestemming verstrekt worden aan derden die in de lijn van de medische keten staan om verdere noodzakelijke medische hulp te kunnen verlenen.

De medische gegevens worden niet digitaal opgeslagen en staan uitsluitend op papier en worden wettelijk maximaal 15 jaar bewaard. Deze gegevens worden opgeslagen in een daarvoor geschikte opslaglocatie bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en alleen toegankelijk voor de FG.

De hulpverleners van Medical Team Twente hebben allen een geheimhoudingsovereenkomst getekend met Medical Team Twente.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Medical Team Twente, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Medical Team Twente. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Medical Team Twente. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Medical Team Twente gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Medical Team Twente zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Medical Team Twente zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals verzending bestellingen en belastingwetgeving. Wanneer u een account aanmaakt voor het bestellen worden de gegevens zolang bewaart als u dit zelf nodig acht, of minimaal zolang als noodzakelijk is voor belastingwetgeving.

Maakt u voor uw bestelling geen account aan dan bewaren uw bestelgegevens zolang noodzakelijk is voor belastingwetgeving.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Medical Team Twente verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierbij kunt u denken aan de vervoerders van de pakketjes.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Medical Team Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mt2.nl. Vermeld in ieder geval naam en de gegevens die nodig zijn om met u contact te kunnen opnemen.

Beveiliging

Medical Team Twente hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Medical Team Twente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Medical Team Twente toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Medical Team Twente gebruik maakt van de diensten van derden, zal Medical Team Twente in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Medical Team Twente u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mt2.nl .

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG), via bas@mt2.nl of telefonisch op 06-51379109.

Dit privacy statement is bijgewerkt d.d. 04-06-2021